Przetargi.pl
BUDOWA HALI SPORTOWEJ –ŁUKOWEJ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Miasto Szklarska Poręba ogłasza przetarg

 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, Granitowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 547 700 , fax. 757 547 724
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szklarska Poręba
  Granitowa 2
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 757 547 700, fax. 757 547 724
  REGON: 23082164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA HALI SPORTOWEJ –ŁUKOWEJ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przekrytego powłoką z tworzywa sztucznego na stalowej konstrukcji wsporczej, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i dojściem utwardzonym. w ramach inwestycji przewiduje się: 1) rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej (asfaltowej) na miejscu przewidzianym do wykonania inwestycji - ok. 453 m2; 2) budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz przekryciem z tworzywa ze stalową konstrukcja wsporczą opartą na łuku ( kompletna konstrukcja wraz z fundamentami): -wymiar zewnętrznego obrysu fundamentów – 20,00 m x 29,12 m, -wymiary zewnętrznego obrysu konstrukcji części nadziemnej – 18,40 m x 28,32 m, H=9,20 m 3) ułożenie, wokół boiska rynsztoku z gotowych elementów prefabrykowanych do odprowadzenia wody opadowej (do istniejącej kanalizacji deszczowej) – ok. 74mb; 4) wykonanie instalacji wewnętrznych: instalacja gazowa wraz z promiennikami, instalacją elektryczną wraz oświetleniem ledowym, wentylatorem wywiewnym; 5) wykonanie dojścia utwardzonego kostką brukową wraz ze schodami zewnętrznymi – ok.106 m2; 6) wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego (w oparci o istniejącą sieć elektroenergetyczną w budynku); 7) wykonanie nowego przyłącza gazowego zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej; Stan istniejący: Na działce 484/3, 484/5 i 504/5 znajduje się budynek szkolny oraz boiska sportowe. Na terenie działki znajdą się tereny utwardzone, schody zewnętrzne oraz ścieżka dla rolek. Do działki dochodzą przyłącza wodno-kanalizac., elektroenergetyczne i gazowe. Cały teren działki jest ogrodzony i zagospodarowany roślinnością urządzoną (trawniki). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia działek 484/3, 484/5 i 504/5 - 15 762,00 m2 Powierzchnia zabudowy (istniejąca budynek szkolny) - 1 616,68 m2 Powierzchnia utwardzona (istniejąca) - 1 131,15 m2 Powierzchnia utwardzona (projektowana) - 101,20 m2 Powierzchnia schodów - 4,02 m2 Powierzchnia toru rolkowego - 7 244,00 m2 Powierzchnia istniejących boisk - 1 418,48 m2 Powierzchnia zabudowy projektowanego boiska - 521,09 m2 Powierzchnia biologicznie czynna - 3 725,38 m2 Działka podlega ochronie pod względem konserwatorskim. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, który zapewnia Zamawiający 2. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1. ma charakter wyłącznie poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową . 3.Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia tj. : • z robót rozbiórkowych: rozbiórki i prace porządkowe po rozbiórce wykonywane ręcznie, • z robót branży ogólnobudowlanej: ziemne wykonywane ręcznie, • z robót branży sanitarnej, elektrycznej i gazowej: ziemne wykonywane ręcznie, montażowe, 4.Wykonawca jest zobowiązany do właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków z zakresie gospodarki odpadami. 5.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie - nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 , z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium – hala_ V 2018 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 [patrz: punkt XI.5 c) i d) ], co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z „Podmiotu udostępniającego zasoby” celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego „Podmiotu udostępniającego”- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 , w oryginale musi być dołączone do Oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach