Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

Gmina Ruja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-243 Ruja, Ruja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 580 311 , fax. 768 580 317
 • Data zamieszczenia: 2022-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ruja
  Ruja 23
  59-243 Ruja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 580 311, fax. 768 580 317
  REGON: 39064752900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty obejmują budowę parterowego budynku na działce nr 134 obręb Ruja, o nieregularnym rzucie, podzielonego na dwie części o zróżnicowanej wysokości, o kubaturze V = 1.600,52 m3, pełniącego funkcję sali sportowej o prostokątnym rzucie i wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu kalenicy wynoszącej 10,41 m z własnym zapleczem technicznym, salą gimnastyczną, szatnią, łazienkami, pokojem dla trenerów oraz niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi według projektu technicznego stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Wymiary budynku: długość 29,90 m, szerokość 11,16 m, wysokość 10,41 m. Zestawienie powierzchni: 1) powierzchnia zabudowy Pz = 301,50 m2, 2) powierzchnia netto Pu = 263,85 m2, 3) powierzchnia użytkowa Pu = 260,90 m2. Kolorystyka elewacji budynku - tynk w kolorze jasnoszarym oraz akcenty z okładziny drewnopodobnej o strukturze sosny. Pokrycie dachu dwuspadowego o nachyleniu 45 stopni z dachówki ceramicznej płaskiej karpiówki, ułożonej w koronkę. Dachy o konstrukcji drewnianej. Budowa budynku sali sportowej obejmuje w szczególności ułożenie posadzki sportowej w sali gimnastycznej z wymalowaniem linii boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej z wyposażeniem, w tym elementów ochronnych, sprzętu sportowego oraz umeblowania, wykonanie instalacji sanitarnych, w tym instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji ogrzewania wodnego z wykorzystaniem pętli ogrzewania podłogowego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w sali gimnastycznej, instalacji mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach toalet, porządkowych i zapleczu z pompą ciepła o mocy do 30 kW jako źródło ciepła do instalacji ogrzewania oraz pojemnościowego przygotowania ciepłej wody użytkowej, przebudowa sieci wodociągowej, wyposażenie w instalację elektryczną, w tym wewnętrzną instalację zasilającą, tablice pomiarowe i rozdzielcze, instalację odbiorczą, ochronną, odgromową i uziemiającą, budowę linii kablowej w.i.z. nn 0,4 kV dla zasilania projektowanej rozdzielni głównej budynku RG, przebudowę istniejącej linii kablowej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie boiska sportowego i zagospodarowanie terenu zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach