Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, POŁOŻONEGO W GDAŃSKU PRZY ULICY WITA STWOSZA 59 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, POŁOŻONEGO W GDAŃSKU PRZY ULICY WITA STWOSZA 59 WRAZ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania). 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomieszczeń zwierzętarni, z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa, znajdującej się w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 59 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. 3. Zamówienie obejmuje dwa etapy prac projektowych: 1) I etap: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, 2) II etap: opracowanie specyfikacji technicznych, kart pomieszczeń, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, zestawienia kosztów, informacji BIOZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Szczegółowe zapisy dotyczące nadzoru autorskiego zawarte są w § 6 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, w tym również na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129) art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 ustawy, wymaganiom technicznym niezbędnym do udzielenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 8. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia. W sytuacji kiedy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy lub równoważne ze wskazaniem parametrów do których rozwiązania mają być równoważne. Do opisu przedmiotu zamówienia należy stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002r. z późn. zm.). 9. Gwarancja na prace projektowe stanowiące przedmiot zamówienia: 36 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1814). 3. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt. 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4. Oferta niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. 5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie. 6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie składania ofert przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. IV O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-90 16 SK Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomieszczeń zwierzętarni, znajdującej się w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza 59, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (rozdział X SIWZ) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 9 ppkt. 4); 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie: 1) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Zamawiający żąda w określonym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania I etapu prac projektowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach