Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych i urządzeń dla Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części: I-VII

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych i urządzeń dla Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części: I-VII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów przenośnych i urządzeń dla Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na części: Część I - Jednorazowa dostawa skanera i drukarki dla Instytutu Organizacji i Zarządzania Część II - Jednorazowa dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Organizacji i Zarządzania Część III - Jednorazowa dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Katedry Inwestycji i Nieruchomości Część IV - Jednorazowa dostawa specjalistycznego komputera przenośnego (stacji roboczej) dla Katedry Statystyki Część V - Jednorazowa dostawa monitora do zastosowań graficznych dla Wydziału Prawa i Administracji Część VI - Jednorazowa dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Instytutu Organizacji i Zarządzania Część VII - Jednorazowa dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach