Przetargi.pl
opracowanie charakterystyki tektonicznych i geodynamicznych aspektów budowy geologicznej Makroregionu - KC-zp.272-522/17

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 157700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie charakterystyki tektonicznych i geodynamicznych aspektów budowy geologicznej Makroregionu - KC-zp.272-522/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. "Charakterystyka tektonicznych i geodynamicznych aspektów budowy geologicznej Makroregionu”. Opracowanie będzie wykonane na potrzeby badań lokalizacyjnych, które pozwolą wskazać bezpieczne umiejscowienie elektrowni jądrowej w wybranych lokalizacjach: Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec (zwane Regionem lokalizacji). Przez Makroregion rozumie się teren w promieniu od 150 km (zalecenia Państwowej Agencji Atomistyki) do 300 km (wg wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) wokół granic planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego zlokalizowanego na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim. W przypadku występowania istotnej anizotropii rozchodzenia się fal sejsmicznych lub rozciągłości struktur geologicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu jądrowego, makroregion może być wytyczony w sposób nieregularny w wybranych kierunkach i ograniczony naturalnymi granicami geologicznymi mającymi wyraz we współczesnej geodynamice. 1. Nadrzędnym celem opracowania jest wskazanie, czy w Regionach Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Lokalizacji Żarnowiec występuje którykolwiek z następujących czynników, przez który teren nie może być uznany za spełniający wymogi Lokalizacji na nim obiektu jądrowego: 1) w podłożu Lokalizacji obiektu jądrowego w odległości mniejszej niż 20 km od Granic planowanego miejsca posadowienia obiektu jądrowego występuje uskok aktywny lub uskok, co do którego istnieje prawdopodobieństwo uaktywnienia większe niż raz na 10 000 lat, a wystąpienie tego uaktywnienia mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego, 2) w Regionie Lokalizacji w ciągu ostatnich 60 lat była lub jest prowadzona działalność polegająca na wydobyciu kopalin lub działalność polegająca na podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji lub podziemnym składowaniu odpadów lub inna działalność mogąca spowodować zagrożenie bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego przez indukowania wstrząsów sejsmicznych, powodowanie uaktywnienia struktur uskokowych. 2. Dane zebrane w toku wykonania opracowania pozwolą na wykonanie Raportu Lokalizacyjnego oraz ocenę bezpieczeństwa jądrowego rozważanych Lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. 3. Przewiduje się realizację opracowania w podziale na dwa etapy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351910-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach