Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach

Gmina Osiek ogłasza przetarg

 • Adres: 32608 Osiek, ul. Główna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 458 261 , fax. 338 458 124
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiek
  ul. Główna 125
  32608 Osiek, woj. małopolskie
  tel. 338 458 261, fax. 338 458 124
  REGON: 53777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugosiek

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dobudowa sali gimnastycznej”. Sala gimnastyczna połączona będzie przewiązką z budynkiem głównym szkoły. Obiekt Sali jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o wymiarach: - powierzchnia zabudowy – 517,40 m², - powierzchnia użytkowa – 475,20 m², - kubatura – 3931,00 m³, - wysokość – 10,11m, - wymiar sali gimnastycznej – 12mx24m. W budynku sali gimnastycznej znajdować się będą: pomieszczenie Sali sportowej, zaplecze higieniczno-sanitarne dla dziewcząt i chłopców, szatnie dla dziewcząt i chłopców, magazyn na sprzęt, pokój nauczyciela, zaplecze higieniczno-sanitarne dla nauczyciela i pomieszczenia komunikacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 25.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy wraz z załącznikiem- załącznik Nr1, załącznik Nr 2, kosztorysy ofertowe, pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach