Przetargi.pl
DOSTAWA ANATOMICZNYCH EKSPANDERÓW STAŁYCH- EKSPANDEROPROTEZ

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 121188694
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ANATOMICZNYCH EKSPANDERÓW STAŁYCH- EKSPANDEROPROTEZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa anatomicznych ekspanderów stałych- ekspanderoprotez, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia. 3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wbudowana w protezę zastawka zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka po osiągnięciu pożądanego wypełnienia. b) Gwarancja bezterminowej wymiany implantu w przypadku utraty jego integralności. c) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla personelu Zamawiającego (ok. 15 osób), w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów potwierdzających udział pracowników w nim i jego zakres. Termin, liczba szkoleń i liczba pracowników Zamawiającego do przeszkolenia - do uzgodnienia z Zamawiającym. d) Wykonawca niezwłocznie złoży na Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. listę obecności z przeprowadzonego szkolenia, z podpisami przeszkolonych użytkowników. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30 dni od zawarcia umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a) specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty składające się na ofertę: a) formularz ofertowy według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji b) podpisany załącznik nr 1 do Specyfikacji. c) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XVII/2 specyfikacji). W przypadku nie dołączenia do oferty szczegółowej ofert cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. d) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. IX Specyfikacji) e) dokumenty, o których mowa w pkt. XI Specyfikacji f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 10 lit. b), g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Zamawiający żąda przedłożenia: 1. Certyfikat CE. 2. karta katalogowa - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna z fotografią przedmiotu, aktualny katalog zawierający dokładny opis) dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SIWZ). UWAGA! Należy podać numery katalogowe wszystkich zaoferowanych produktów,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach