Przetargi.pl
OPIEKA MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51618 Wrocław, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 483 024 , fax. 713 483 768
 • Data zamieszczenia: 2017-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 42374
  51618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 483 024, fax. 713 483 768
  REGON: 2112521900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPIEKA MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne szczegółowo określone w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach