Przetargi.pl
„Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
  Bohaterów Getta 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  REGON: 231180960
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Kamiennogórskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiet (K), 296 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie kamiennogórskim:1) osoby w wieku 35-64 lat,2) osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),3) osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).4) osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.W ramach realizacji zadania Wykonawca przeprowadzi 3 konsultacje lekarskie i 1 konsultacje diabetologicznych polegające na:1. Pierwsze konsultacje lekarskie1) wywiad z pacjentem,2) dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,3) określenie wskaźnika BMI,4) pomiar obwodu pasa,5) ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania pierwszej konsultacji będą lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.2. Drugie konsultacje lekarskie:1) analiza wyników badań,2) ocena stanu gospodarki węglowodanowej,3) zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 180 os.3. Trzecie konsultacje lekarskie:1) Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,2) Zalecenia na przyszłość.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 325 os.4. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych obejmuje:1) Przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,2) Wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,3) Informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski (powiat kamiennogórski).Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Bolesławieckim dla szacunkowo 890 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 890 os. (446 kobiet (K), 444 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie bolesławieckim:1) osoby w wieku 35-64 lat,2) osoby aktywne zawodowe 100% - 890 os. (446K, 444M),3) osoby 50+ 48% - 427 os. (221K, 206M).4) osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostycznea. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. świadczenie usług pielęgniarskichf. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczoe. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:a. wywiad z pacjentem,b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,c. określenie wskaźnika BMI,d. pomiar obwodu pasa,e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.ilość uczestników: szacunkowo 890 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 890 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 890 os.g. Przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 56 os.h. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.ilość uczestników: szacunkowo 56 os.i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wynikuIlość uczestników: szacunkowo 27 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 27 os.Ad 2) Spotkania konsultacyjne obejmują:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• analiza ogólnego stanu zdrowia,• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 482 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,• wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 56 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 482 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 482 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 482 os.3. Miejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat bolesławicki.Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Jaworskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiet (K), 296 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie jaworskim:a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostycznea. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. świadczenie usług pielęgniarskichf. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczoe. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:a. wywiad z pacjentem,b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,c. określenie wskaźnika BMI,d. pomiar obwodu pasa,e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 595 os.j. Przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 37os.k. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.ilość uczestników: szacunkowo 37 os.l. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.g. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.i. przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.j. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• analiza ogólnego stanu zdrowia,• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznycha. przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,b. wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,c. informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym..Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 322 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.3. Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat jaworski.Świadczenie usług zdrowotnych w mieście Jelenia Góra dla szacunkowo 595 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299K, 296M) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, m. Jelenia Góra:a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2 W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostycznea. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. świadczenie usług pielęgniarskichf. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczoe. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:a. wywiad z pacjentem,b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,c. określenie wskaźnika BMI,d. pomiar obwodu pasa,e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 595 os.g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.ilość uczestników: szacunkowo 37 os.i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wynikuIlość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Ad. 2) Spotkania konsultacyjne obejmują:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• analiza ogólnego stanu zdrowia,• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,• wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologiczny Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 322 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.3) Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, m. Jelenia Góra.Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Karkonoskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.1.Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiet (K) 296 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie karkonoskim.a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostycznea. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. świadczenie usług pielęgniarskichf. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczok. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Ad 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:a. wywiad z pacjentem,b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,c. określenie wskaźnika BMI,d. pomiar obwodu pasa,e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISCOsobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 595 os.g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologiiilość uczestników: szacunkowo 18 os.j. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.k. przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Ad 2) Spotkania konsultacyjne obejmują:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• analiza ogólnego stanu zdrowia,• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,• wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 322 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.3. Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat karkonoski.Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Lubańskim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299 kobiety (K), 296 mężczyźni (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie lubańskim:a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostycznek. przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichl. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.m. świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczon. przeprowadzenie pierwszego testu OGTTo. świadczenie usług pielęgniarskichp. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichq. drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.r. świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczos. przeprowadzenie drugiego testu OGTTt. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:l. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.m. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychn. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.o. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczop. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:m. wywiad z pacjentem,n. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,o. określenie wskaźnika BMI,p. pomiar obwodu pasa,q. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.:a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:- Wywiad z pacjentem,- Dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,- Określenie wskaźnika BMI,- Pomiar obwodu pasa,- Ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.b. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczoWykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 595 os.d. Przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.e. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.f. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich• Analiza wyników badań,• Ocena stanu gospodarki węglowodanowej,• Zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.g. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.i. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.j. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• Szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• Analiza ogólnego stanu zdrowia,• Omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• Pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia, wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 322 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.3. Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat lubański.Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Lwóweckim dla szacunkowo 595 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299K, 296M) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie lwóweckim:a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),c. Osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostyczne:a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. Przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. Świadczenie usług pielęgniarskichf. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. Przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczoe. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:f. wywiad z pacjentem,g. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,h. określenie wskaźnika BMI,i. pomiar obwodu pasa,j. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 595 os.g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.ilość uczestników: szacunkowo 37 os.i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wynikuIlość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• analiza ogólnego stanu zdrowia,• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia, wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 322 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.3. Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat lwówecki.Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Zgorzeleckim dla szacunkowo 945 osób/uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 945 os. (473 kobiet (K), 472 mężczyzn (M)) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie zgorzeleckim:a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 945 os. (473K, 472M),c. osoby 50+ 48% - 454 os. (235K, 219M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostyczne:a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. Przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. Świadczenie usług pielęgniarskichf. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. Przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczoe. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:a. wywiad z pacjentem,b. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,c. określenie wskaźnika BMI,d. pomiar obwodu pasa,e. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 945 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 945 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 945 os.g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 59 os.h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.ilość uczestników: szacunkowo 59 os.i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wynikuIlość uczestników: szacunkowo 28 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 28 os.Ad. 2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• analiza ogólnego stanu zdrowia,• omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 511 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznych• przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia, wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 59 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 511 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 511 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 511 os.3. Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat zgorzelecki.Świadczenie usług zdrowotnych w powiecie Złotoryjskim dla szacunkowo 595 osób/ uczestników.1. Uczestnikami zadań będzie szacunkowo 595 os. (299K, 296M) zamieszkałe w woj. Dolnośląskim, subregionie jeleniogórskim, powiecie złotoryjskim:a. osoby w wieku 35-64 lat,b. osoby aktywne zawodowe 100% - 595 os. (299K, 296M),c. osoby 50+ 48% - 286 os. (144K, 142M).d. osoby, które zostaną objęte wsparciem nie mogą posiadać w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2; dodatkowe kryterium wobec kobiet – niebędące w ciąży.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:1) Działania diagnostyczne:a. Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskichb. Pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.c. Świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczod. Przeprowadzenie pierwszego testu OGTTe. Świadczenie usług pielęgniarskichf. Przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskichg. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.h. Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczoi. Przeprowadzenie drugiego testu OGTTj. Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTT2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychc. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – oznaczenie glikemii na czczoe. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiejAd 1 Działania diagnostyczne obejmują:1) Przeprowadzenie pierwszych konsultacji lekarskich:k. wywiad z pacjentem,l. dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego,m. określenie wskaźnika BMI,n. pomiar obwodu pasa,o. ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC.Osobą/osobami uprawnionymi do wykonania usługi to lekarz/ lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.f. pierwsze oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość uczestników: szacunkowo 595 os.świadczenie usług pielęgniarskich – pierwsze oznaczenie glikemii na czczowykonanie uczestnikowi badania: pierwsze oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarkaIlość uczestników: szacunkowo 595 os.g. przeprowadzenie badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.h. świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie testu OGTT.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.ilość uczestników: szacunkowo 37 os.i. przeprowadzenie drugich konsultacji lekarskich polegających na:• analizie wyników badań,• ocenie stanu gospodarki węglowodanowej,• zalecenia co do dalszej ścieżki udziału w projekcie,Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.j. Drugie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wynikuIlość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – drugie oznaczenie glikemii na czczo.Wykonanie uczestnikowi badania: drugie oznaczenie glikemii, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.k. Przeprowadzenie drugiego badania OGTT – pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.Świadczenie usług pielęgniarskich – przeprowadzenie dodatkowego testu OGTTOsoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 18 os.2) Spotkania konsultacyjne:a. Przeprowadzenie konsultacji dietetycznych:• Szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,• Analiza ogólnego stanu zdrowia,• Omówienie trybu życia, udziału wysiłku fizycznego i ocena nawyków żywieniowych,• Pomiar składu masy ciałaOsoba uprawniona do wykonania usługi: dietetyk (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę.Ilość spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.b. Przeprowadzenie konsultacji diabetologicznychPrzeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem i ustalenie celów terapeutycznych, sposobu leczenia,• Wstępna edukacja na temat choroby i jej powikłań, technik samodzielnej obserwacji,• Informacje o sposobie modyfikacji dotychczasowego stylu życia według zaleceń lekarskich.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Ilości spotkań - 2 spotkania/uczestnik.Ilość uczestników: szacunkowo 37 os.c. Trzecie oznaczenie glikemii na czczo – oznaczenie wyniku.Ilość osób: szacunkowo 322 os.d. Świadczenie usług pielęgniarskich – trzecie oznaczenie glikemii na czczo w ramach spotkań konsultacyjnych:Wykonanie uczestnikowi badania: oznaczenie glikemii na czczo, tj. pobranie materiału i przekazanie do zbadania.Osoba uprawniona do wykonania usługi: pielęgniarka.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.e. Przeprowadzenie trzeciej konsultacji lekarskiej.Podsumowanie udziału uczestnika w programie i edukacji na temat cukrzycy,Zalecenia na przyszłość.Osoba uprawniona do wykonania usługi: lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii.Ilość uczestników: szacunkowo 322 os.3. Miejsce realizacjiMiejscem realizacji zamówienia jest województwo dolnośląskie, subregion jeleniogórski, powiat złotoryjski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach