Przetargi.pl
„Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny lub transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-226 Wrocław, Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 66 212, , fax. 71 77 66 200
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
  Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
  50-226 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 66 212, , fax. 71 77 66 200
  REGON: 02118481900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo wykonujace działalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny lub transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny ( „P”) lub transport sanitarny(„T”) dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o. z uwzględnieniem transportu materiałów biologicznych, personelu oraz dokumentacji medycznej transportem typu „T” (wg zakresu CPV oznaczonego poniżej). Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław lub adres dostawy wskazany w pisemnym zleceniu transportu sanitarnego lub transportu medycznego, zgodny z odrębnymi wymaganiami dotyczącymi transportu sanitarnego lub transportu medycznego, określonego w odrębnych przepisach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ– formularzu cenowym oraz załączniku nr 2a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązuje się, aby transport spełniał wymogi wyszczególnione w formularzu cenowym oraz wymagane przepisami prawa lub aktami administracyjnymi wydawanymi przez powołane do tego organy, w tym NFZ, zarówno co do wymagań sprzętowych jak i wymagań osobowych, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne oraz spełniającym wymagania określone sektorowymi przepisami prawa lub aktami administracyjnymi wydawanymi przez powołane do tego organy, w tym NFZ, zarówno co do ambulansów jak i ich wyposażenia, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodne z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach oraz aktach administracyjnych wydawanych przez powołane do tego organy, w tym NFZ, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990 tj.) Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach