Przetargi.pl
Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!”

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
  Bohaterów Getta 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  REGON: 231180960
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 1 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego - wynosi szacunkowo 916 osób/uczestników.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 2 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Jelenia Góra - szacunkowo wynosi 675 osób/uczestników.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 3 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu karkonoskiego - szacunkowo wynosi 805 osób/uczestników.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 4 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu lubańskiego - szacunkowo wynosi 557 osób/uczestników.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 5 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców lwóweckiego - szacunkowo wynosi 465 osób/uczestników.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 6 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego - szacunkowo wynosi 940 osób/uczestników.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 8 Rynek pracy, działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.Kod CPV 8512000-6 – usługi medyczne i podobne, 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowiaCelem zamówienia jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy typu 2 oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w wieku 34-64 lata w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachowania na cukrzycę typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego poprzez edukację i działania profilaktyczne. Dla części 7 - świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu złotoryjskiego - szacunkowo wynosi 452 osób/uczestników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 12 ppkt 12.1. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej) - świadczenia zdrowotne w ramach Zamówienia mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określoną w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie diabetologii, a w przypadku gdy etap badań przesiewowych będzie realizowany w poradniach POZ, dodatkowo co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.1) w zakresie konsultacji lekarskich: lekarz/lekarze POZ zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii,2) w zakresie usług pielęgniarskich: pielęgniarka/pielęgniarki,3) w zakresie konsultacji dietetycznych: dietetyk/dietetycy (osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności Żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka) z udokumentowanym min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu chorych na cukrzycę,4) w zakresie konsultacji diabetologicznych: lekarz/lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii lub będący w trakcie specjalizacji, który ukończył min. drugi rok specjalizacji, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letni doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni o profilu diabetologicznym.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków, o których mowa w ww. pkt. 2.2 uzna warunki za spełnione, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww. uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 2.2. do SWZ)Oceniając zdolność zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia - jeżeli dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach