Przetargi.pl
OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. CHOPINA W TURKU

Burmistrz Miasta Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62700 Turek, ul. Kaliska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 289 61 00 , fax. 063 289 61 11
 • Data zamieszczenia: 2017-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Turku
  ul. Kaliska 59
  62700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 289 61 00, fax. 063 289 61 11
  REGON: 52658700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. CHOPINA W TURKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje do wykonania następujący zakres rzeczowy: OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. CHOPINA W TURKU: 1.renowację ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony południowej - 180,50 m 2.budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony zachodniej - 209,00 m 3.budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony północnej - 43,50 m 4.odwodnienie ogrodzeń. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania żywotności drzew w okresie trwania gwarancji oraz do pielęgnacji zieleni poprzez jednokrotne skoszenie trawy po uprzednim podlewaniu i odchwaszczaniu. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania został określony w dokumentacjach projektowych oraz uszczegółowiony w przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wymaganego wadium należy załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Zachodni WBK nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium – Ogrodzenie cmentarza komunalnego przy ul. Chopina w Turku”. Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach