Przetargi.pl
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Bytów.

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Bytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Bytów. Zakres usługi obejmuje: a) Odśnieżanie. Przez odśnieżanie rozumie się mechaniczne i ręczne usuwanie opadu śniegu i błota pośniegowego zalegającego na całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, zatok autobusowych, przystanków, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-jezdnych przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Prawidłowo odśnieżona powierzchnia to połać przejezdna, z odsłoniętymi studzienkami kanalizacyjnymi. Usługa winna być wykonywana pojazdem poruszającym się z prędkością maksymalną nie większą niż 20 km/godz., tak aby nie uległy uszkodzeniu oznakowania, w tym ulico- i drogowskazy oraz znaki drogowe, a także mienie prywatne i publiczne. W trakcie wykonywania usługi nie należy przesuwać śniegu na prywatne działki i wjazdy oraz rośliny znajdujące się w pasach zieleni. b) Zwalczanie śliskości zimowej. Przez zwalczanie śliskości zimowej rozumie się usuwanie z nawierzchni lodu lub zlodowaciałego śniegu przez posypywanie piaskiem zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy realizującego usługi na terenie Gminy Bytów pozostaje zakup i magazynowanie piasku w odpowiedniej ilości o ziarnistości max. fi 2 mm. Wykonawcy wini dostosować wysokość i szerokość sypania piasku, tak aby nie uległy uszkodzeniu inne pojazdy, a także mienie prywatne i publiczne. Posypane powinno być min. 80% nawierzchni. 1. Sołectwa Udorpie, Niezabyszewo, Świątkowo. Przewidywany zakres umowy: 6 000,00 m? przystanków i zatok autobusowych 1 680,48 km dróg, 2. Sołectwa Rekowo, Płotowo, Sierzno. Przewidywany zakres umowy 7 200,00 m? przystanków i zatok autobusowych 1 835,05 km drogi, 120 km dróg leśnych. 3. Sołectwa Rzepnica Mądrzechowo.Przewidywany zakres umowy: 4 200,00 m? przystanków i zatok autobusowych 2 064,80 km dróg, 12 km dróg leśnych. 4. Sołectwa Ząbinowice, Mokrzyn. Przewidywany zakres umowy: 3 600,00 m? przystanków i zatok autobusowych 905,24 km dróg, 5. Sołectwa Dąbie, Gostkowo. Przewidywany zakres umowy: 3 600,00 m? przystanków i zatok autobusowych 1 157,25 km dróg, 40 km dróg leśnych 6. Sołectwo Grzmiąca. Przewidywany zakres umowy: 1 200,00 m? przystanków i zatok autobusowych 442,25 km dróg, 7. Sołectwa Pomysk Wielki , Pomysk Mały. Przewidywany zakres umowy: 3 600,00 m? przystanków i zatok autobusowych 3 693,55 km dróg, 112 km dróg leśnych. Kalkulacja Zamawiającego przewiduje przejazd jednorazowy przy drogach wąskich i dwukrotny przy szerokich (w zakresach odśnieżania i zwalczania śliskości). Za przejazd rozumie się jednorazowe odśnieżanie i posypanie, nawet jeżeli Wykonawca użyje dwóch pojazdów w celu wykonania jednego pełnego przejazdu. 1. Warunki wykonywania usługi. Usługi we wskazanych zakresach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości, winny być wykonywane całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, w tym niedziele i dni świąteczne, sprzętem sprawnym technicznie i o parametrach co najmniej wskazanych w specyfikacji. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wymagane w zamówieniu pojazdy w modemy GPS ze stałym dostępem danych dla Zamawiającego dla prowadzenia monitoringu drogą internetową. Monitoring drogą internetową winien bezwarunkowo zawierać funkcję pozwalającą Zamawiającemu na podgląd pracy sprzętu na planie lub mapie gminy w czasie rzeczywistym oraz w okresie do 1 miesiąca wstecz. Zamawiający wskaże osoby odpowiedzialne za przekazywanie Wykonawcy poleceń, a Wykonawca będzie miał obowiązek wskazać osobę pełniącą całodobowy dyżur wraz z numerem telefonu kontaktowego. Każde zgłoszenie telefoniczne będzie odnotowywane w prowadzonej przez Zamawiającego książce zgłoszeń. Wykonawca będzie miał obowiązek wykonywać usługę posiadanym sprawnym, przystosowanym do odśnieżania oraz dopuszczonym do ruchu drogowego sprzętem drogowym w ilości i parametrach co najmniej wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji. Wykonawca będzie miał obowiązek przystąpić do wykonywania usługi w ciągu godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Przez rozpoczęcie wykonywania usługi rozumie się załączenie modemu GPS i przystąpienie do pracy. Koszty dojazdu na miejsce wykonywania usługi należy wliczyć w koszty usługi. W przypadku braku uruchomienia modułu systemu GPS Zamawiający uzna za wykonane wyłącznie zadania wskazane przez system lokalizacji. W przypadku stwierdzenia awarii systemu GPS Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, celem rozliczenia wykonania usługi w czasie awarii systemu na podstawie kart pracy sprzętu. Po zakończeniu wykonywania usługi Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie zadania, co zostanie odnotowane w książce i potwierdzone protokołem dziennym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Rozliczenie. Zamawiający będzie rozliczał wykonanie usługi na podstawie faktur częściowych miesięcznych, zestawień z ilości zużytej mieszanki piaskowej i podpisanych kart pracy sprzętu, według cen jednostkowych podanych w ofercie. Zamawiający będzie sprawdzał zgodność danych z faktury z danymi odczytanymi z modemu GPS. Wartości odczytane z GPS będą danymi wiążącymi. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić oddzielną fakturę za odśnieżanie dróg leśnych przynależących do danej części zamówienia. Załączniki do faktury pozostaną takie same jak przy fakturze na drogi gminne. 3. Inne ustalenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia kolejności przystępowania do wykonywania usługi oraz prawo do bezterminowego wstrzymania prac w przypadku ustąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wstrzymanie wykonywania usługi oraz określenie kolejności wykonywania prac następować będzie na podstawie potwierdzonej informacji telefonicznej, pisemnej przesłanej faksem lub e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego i obowiązywać będzie od dnia jej przekazania (data otrzymania informacji przez Wykonawcę). Wykonawca będzie przystępował do wykonywania usługi wyłącznie na polecenie przedstawiciela Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w kolejnym akapicie. Samowolne działania traktowane będą jako niezgodne z umową i nie zostaną rozliczone przez Zamawiającego. W razie wystąpienia opadów w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00, o grubości utrzymującej się warstwy śniegowej co najmniej 7 cm lub gołoledzi Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi niezwłocznie, bez zgłoszenia Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zgłosi Zamawiającemu e-mailem konieczność wyjazdu oraz w ciągu 8 godzin od powrotu z terenu telefonicznie bądź osobiście zgłosi wykonanie usługi w sytuacji nagłej, co potwierdzone zostanie na protokole odbioru prac przez przedstawiciela Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca udostępni swoje dane teleadresowe na rzecz policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz sołtysów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W związku z powyższym zobowiązany jest do zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą, na każdą z następujących części zamówienia wadium w wysokości 700,00 zł. ( siedemset złotych) tj na: część I : gmina Bytów - Sołectwa Udorpie, Niezabyszewo, Świątkowo, - część II : gmina Bytów - Sołectwa Rekowo, Płotowo, Sierzno, - część III: gmina Bytów - Sołectwa Rzepnica, Mądrzechowo, - część VII: gmina Bytów - Sołectwa Pomysk Wielki, Pomysk Mały 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A.I/O Bytów nr 64 1240 3783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem Wadium - Odśnieżanie gmina część . Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach