Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żurawia hydraulicznego HDS na samochodzie cieżarowym podstawionym przez Zamawiającego wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8144811 , fax. 59 8144277
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Wiejska 7 7
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 8144811, fax. 59 8144277
  REGON: 77094893200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkustka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udzialu gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żurawia hydraulicznego HDS na samochodzie cieżarowym podstawionym przez Zamawiającego wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są jest dostawa i montaż żurawia hydraulicznego HDS na samochodzie ciężarowym podstawionym przez Zamawiającego wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym . Wykonawca zamontuje przedmiot zamówienia i dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7 , 76-270 Ustka. Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe żurawia zawiera Opis techniczny pojazdu, stanowiący załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.Wymagany, minimalny okres całkowicie bezpłatnego serwisu i gwarancji (wszelkie wykonywane naprawy i przeglądy, w tym zużyty materiał i robocizna): na cały żuraw: 24 miesiące na zabudowę: 24 miesiące.Oferowany żuraw po zamontowaniu na samochodzie ciężarowym DAF musi spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE. Wykonawca zobowiązuję się dokonać na swój koszt odbioru urządzenia wraz z hakiem przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiór winien być potwierdzony świadectwem rejestracji całego pojazdu po przebudowie.Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis do wykonaniu usługi oraz gwarancyjny i pogwarancyjny, który winien znajdować się w odległości nie większej jak 300 km. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw i usług gwarancyjnych oraz usług serwisowych dostarczonego żurawia w siedzibie Zamawiającego, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia.W przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport urządzenia do serwisu (tam) i z powrotem. Warunki realizacji dostawy: Zamawiający na swój koszt podstawi samochód hakowy DAF do serwisu wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 oraz do przeprowadzenia testów próbnych pracy żurawia hydraulicznego zamontowanego na samochodzie ciężarowym na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w SIWZ. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:Dostarczony przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy u Zamawiającego. Przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego określającego: warunki serwisowania oferowanego urządzenia, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do czasu naprawy w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia (jako miejsce naprawy gwarancyjnej należy przyjąć siedzibę Zamawiającego) oraz zobowiązanie do zapewnienia żurawia hydraulicznego zastępczego w przypadku napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 72 godziny; przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim (w wersji drukowanej oraz elektronicznej), kompletnych dokumentów i certyfikatów związanych z UDT i CE oraz katalogu części zamiennych ze wskazaniem ich dostawcy/ów (w wersji drukowanej i elektronicznej) oraz informacji o ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach. Dodatkowe informacje - Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia ; szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie Zamawiającego koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 292214321
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkustka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną