Przetargi.pl
Dostosowanie głównego wejścia do budynku dla ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 30

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5625631, 5625632, 5625633 , fax. 058 5623959
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kościuszki 30 30
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5625631, 5625632, 5625633, fax. 058 5623959
  REGON: 00032189100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie głównego wejścia do budynku dla ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: montaż windy przyściennej wewnątrz budynku przeznaczonej do transportowania osób niepełnosprawnych za wejściem głównym do budynku przy ul. Kościuszki 30, montaż pochylni zewnętrznej (rampa najazdowa) na trzech schodach przed wejściem głównym do budynku przy ul. Kościuszki 30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453131005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.starogard-gd.sr.gov.pl/index.php/zamowienia/zampow30000euro.html?layout=default
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach