Przetargi.pl
Remont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 6262537 , fax. 058 6262963
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Śmidowicza 69 69
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 6262537, fax. 058 6262963
  REGON: 19006413600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 19 w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy k/Chojnic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowlane: Prace demontażowe; wymiana stolarki drzwiowej, instalacji CO, wykonanie posadzek z zaprawy samopoziomującej, położenie wykładziny typu Tarkett oraz gresu, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana armatury sanitarnej, wstawienie kabiny natryskowej, utylizacja pozostałości z demontażu. Elektryczne: Prace demontażowe, wymiana kabli i opraw oświetleniowych, podłączanie przewodów, montaż osprzętu elektrycznego, wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, wykonanie badań elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium. Wadium - 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100), które należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Numer konta: BZ WBK SA 6/O Gdynia 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach