Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych, na terenie gminy Czerwonka w sezonie 2011/2012

Urząd Gminy Czerwonka ogłasza przetarg

 • Adres: 06-232 Czerwonka Włościańska, 38 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0297179505, 7179521 , fax. 029 7179517
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czerwonka
  38 38 38
  06-232 Czerwonka Włościańska, woj. mazowieckie
  tel. 0297179505, 7179521, fax. 029 7179517
  REGON: 00053350600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych, na terenie gminy Czerwonka w sezonie 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych (około 55 km.), które polega między innymi na: -odśnieżaniu dróg na terenie Gminy Czerwonka w sezonie 2011/2012 , -odśnieżanie dróg gminnych- pługami odśnieżnymi długość lemiesza min. 2,80 m.,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwonka.pl-bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach