Przetargi.pl
„Odnowa infrastruktury na szlaku turystycznym w miejscowości Rosanów, w Gminie Zgierz” - w formule zaprojektuj i wybuduj.

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odnowa infrastruktury na szlaku turystycznym w miejscowości Rosanów, w Gminie Zgierz” - w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA, w tym: 1. sporządzenie mapy do celów projektowych terenu objętego opracowaniem, 2. sporządzenie projektu budowlanego kompleksowego zagospodarowania terenu w miejscowości – działki nr ewid. 333/1 i 334/7, obręb Rosanów, gmina Zgierz, 3. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót, 5. sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; II. CZĘŚĆ WYKONAWCZA, w tym: 1. pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, 2. wykonanie nowych nasadzeń drzew oraz obsiew trawą, odseparowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego w postaci: - wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - wykonanie pieszych ciągów komunikacyjnych, 3. wykonanie miejsca spotkań – wiaty, 4. wykonanie utwardzenia m.in. pod ławkami, stołami i wiatami, 5. wykonanie placu zabaw i podłoża pod urządzenia siłowni plenerowej, 6. wykonanie elementów małej architektury – ławki, stoły z siedziskami, kosze, tablica informacyjna, stojaki rowerowe, 7. wykonanie oświetlenia, 8. demontaż elementów drewnianych III. ROBOTY POZOSTAŁE, w tym: 1. wycinki drzew i krzewów w razie potrzeby 2. obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 3. uzyskanie przyjętego bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 7 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach