Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468332021 , fax. +48468333228
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468332021, fax. +48468333228
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” (2 oddzielne pakiety). Dostawy będą realizowane partiami. Podstawą realizacji dostawy będzie szczegółowe zamówienie złożone przez Zamawiającego. Części zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Muszą zapewniać kompatybilność i bezpieczeństwo pracy z chromatografami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dostawy części używanych lub regenerowanych. Zamawiający wskazuje informacyjnie, że posiada następujące chromatografy wyprodukowane przez firmę Agilent: 1. Chromatograf cieczowy z detektorem fluorymetrycznym Model: 61311A 2. Chromatograf gazowy 6890 N GC Model: 61540N 3. Chromatograf gazowy z detektorem MS Model: G2630A/G2577A 4. Chromatograf cieczowy z detektorem PDA i fluoscencyjnym zestaw –DIONEX 5. Chromatograf cieczowo-masowy LC/MS Model: G6410A 6. Chromatograf gazowo-masowy GC/MS Model G1530N 7. Chromatograf gazowy GC/MS/MS Model: 7890A/G3440A 8. Chromatograf cieczowy LC/MS/MS Model: G6460A/G1316A 9. Chromatograf gazowy GC QQQ Model: 7890B/ G7000 D 10. Chromatograf cieczowy LC QQQ Model: 6470. Sukcesywne dostawy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia stanowiącej sumę wartości obejmujących zakres zamówienia podstawowego oraz zakres objęty prawem opcji. Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia szczegółowego. Miejsce dostawy: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 13B. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ zostały wskazane nazwy producentów materiałów i nazwy lub oznaczenia części zamiennych określające typ produktu Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie równoważnych odpowiedników rynkowych, zgodnie z Rozdziałem II ust. 5 SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: W przypadku korzystania w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu z zasobów podmiotu trzeciego na zasadzie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – dowód dysponowania niezbędnymi zasobami tego podmiotu, przy czym dowodem tym może być zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie lub dokument stanowiące dowód dysponowania zasobami podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału lub sporządzonego przez notariusza odpisu. 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach