Przetargi.pl
DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O

"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 731 65 00
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
  ul. Sportowa 8
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. 44 731 65 00
  REGON: 10068625300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.solpark.bip.kleszczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r. o łącznym prognozowanym wolumenie 3 600 000 kWh do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 10,972. 2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga Zamawiającego do żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. 3. Standardy jakościowe Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy. 4. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (w przypadku gdyby Zamawiający nie dopełnił tego obowiązku), zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego. 5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert. 6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. 7. Rozliczenia za sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 8. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami ustalonymi przez Operatora Systemu Dystrybucji, według cen jednostkowych dla każdego punktu poboru oddzielnie, na podstawie faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym, powiększonym odpowiednio o wartość składników stałych danego punktu poboru płatnych miesięcznie, określonym w formularzu cenowym Wykonawcy. 9. W ramach sprzedaży paliwa gazowego Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. 10. Zamawiający do dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa oraz wszelkie potrzebne dane do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia oddzielnych faktur dla każdego punktu poboru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 15.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj. 24.06.2019r. godz. 10:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego BANK MILLENNIUM Nr rachunku: 39 1160 2202 0000 0001 6247 5005 z zaznaczeniem „Wadium – CRZPU/1/2019 – „Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 10, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji Wykonawca do oferty załączy 2 egz. Gwarancji: ksero gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Ksero gwarancji będzie częścią oferty, trwale z ofertą połączoną jako Załącznik do SIWZ, natomiast oryginał gwarancji stanowić będzie odrębny dokument, który zostanie niezwłocznie przez Zamawiającego zwrócony Gwarantowi, z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta. Wykonawca wraz z gwarancją załączy odpis z KRS Gwaranta – firmy udzielającej gwarancji na potwierdzenie, że osoby, które złożyły podpisy na dokumencie gwarancji są umocowane do działania w firmie Gwaranta, ewentualnie z załączeniem niezbędnych pełnomocnictw w celu zachowania ciągłości umocowań prawnych. Odpis z KRS Gwaranta i niezbędne pełnomocnictwa należy przedłożyć w 1 egz. i trwale z ofertą połączyć. 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 ppkt. 2. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 17. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej umowie na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz ofertowy W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) formularz cenowy W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach