Przetargi.pl
Dostawa nowych pojemników oraz kontenerów na odpady komunalne.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 242 292 , fax. 447 242 292
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
  ul. Kępa 19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 242 292, fax. 447 242 292
  REGON: 59076173300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych pojemników oraz kontenerów na odpady komunalne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nowych pojemników oraz kontenerów na odpady komunalne z podziałem na: Część 1 zamówienia pn: Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne oraz akcesoriów i części zamiennych: 1.Pojemniki dwukołowe na odpady segregowane – „BIO” o pojemności 240 litrów w ilości 550 sztuk 2.Pojemniki czterokołowe na odpady segregowane – „BIO” o pojemności 1100 litrów w ilości 30 sztuk 3.Pojemniki dwukołowe na odpady komunalne – „odpady zmieszane” o pojemności 120 litrów w ilości 250 sztuk 4.Pojemniki dwukołowe na odpady komunalne – „odpady zmieszane”, o pojemności 240 litrów w ilości 150 sztuk 5.Pojemniki czterokołowe na odpady komunalne „odpady zmieszane” o pojemności 1100 litrów w ilości 100 sztuk 6.Pojemniki dwukołowe na odpady segregowane – „metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 240 litrów w ilości 50 sztuk 7.Pojemniki dwukołowe na odpady segregowane – „szkło” o pojemności 240 litrów w ilości 50 sztuk 8.Pojemniki dwukołowe na odpady segregowane – „papier” o pojemności 240 litrów w ilości 50 sztuk 9.Pojemniki czterokołowe na odpady segregowane – „papier” o pojemności 1100 litrów w ilości 20 sztuk 10.Pojemniki typu dzwon igloo na odpady segregowane – „metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 2,5m3 w ilości 5 sztuk 11.Pojemniki typu dzwon igloo na odpady segregowane – „szkło” o pojemności 1,5m3 w ilości 5 sztuk 12.Akcesoria i części zamienne do pojemników Część 2 zamówienia pn: Dostawa nowych kontenerów na odpady komunalne: 1.Kontener KP-7 Standard - 8 sztuk 2.Kontener KP-7 uszczelniony - 2 sztuki 3.Kontener KP-16 STANDARD - 2 sztuki 4.Kontener KP-33 STANDARD- 4 sztuki 5.Kontener KG-5 - 3 sztuki 6.Kontener KG-15 STANDARD- 2 sztuki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 1 do SIWZ, -formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach