Przetargi.pl
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Urząd Gminy w Tworogu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 857 493 , fax. 322 857 414
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Tworogu
  ul. Zamkowa 16
  42-690 Tworóg, woj. śląskie
  tel. 322 857 493, fax. 322 857 414
  REGON: 54522500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tworog.pl/5800/dokument/29288

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg" w systemie zaprojektuj-wybudu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części- część nr 1 instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, cz. 2 - pompy co i cwu, cz. 3 kotły na biomasę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno-użytkowe-stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej. Część nr 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów:  o mocy minimum 2,24 kWp – 13 szt. instalacji  o mocy minimum 2,80 kWp – 6 szt. instalacji  o mocy minimum 3,36 kWp – 56 szt. instalacji  o mocy minimum 3,92 kWp – 33 szt. instalacji  o mocy minimum 4,48 kWp – 7 szt. instalacji  o mocy minimum 4,76 kWp – 51 szt. instalacji  o mocy minimum 5,60 kWp – 4 szt. instalacji  o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji  o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacji cz. 2 - a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów. a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 442,52 kW (0,44252 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach