Przetargi.pl
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” Zamówienie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Gmina Kuźnia Raciborska ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 191 224 , fax. 324 191 432
 • Data zamieszczenia: 2021-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuźnia Raciborska
  ul. Słowackiego 4
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. 324 191 224, fax. 324 191 432
  REGON: 52798300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniaraciborska.pl;http://kuznia-raciborska.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” Zamówienie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania, pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części. CZĘŚĆ 1: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 956,76 kWp (0,95676 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 219 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 18 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 62 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 43 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 18 szt. instalacji - o mocy minimum 4,76 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 19 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 13 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 15 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 371,720 kW (0,37172 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 106 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 52 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 46 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 8 szt. instalacji CZĘŚĆ 2: POMPY CIEPŁA C.W.U. ORAZ POMPY CIEPŁA C.O. WRAZ C.W.U. a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 13 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 13 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 614,430 kW (0,61443 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 45 obiektów: - do 10 kW włącznie – 11 szt. instalacji - powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 25 szt. instalacji - powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3: KOTŁY NA BIOMASĘ: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 461,02 kW (0,46102 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 25 obiektów: - do 15 kW włącznie – 8 szt. instalacji - od 15 kW do 25 kW włącznie – 13 szt. instalacji - powyżej 25 kW – 4 szt. instalacji Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach