Przetargi.pl
„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach”

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres odbioru odpadów z oczyszczalni ścieków obejmuje między innymi: a) odbiór osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w ilości około 1100 ton, b) odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) w ilości około 35 ton, c) zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości około 5 ton. 4. W zakres usługi wchodzi: załadunek, transport odzysk i/ lub unieszkodliwienie odpadów – unieszkodliwianie odpadów należy przeprowadzić metodą R3. 5. Odpady należy odbierać z oczyszczalni ścieków w Dobczycach, ul. Jagiellońska 45a. 6. Odbiór odpadów jest możliwy kontenerami 7 m3 lub 21 m3. 7. Każdorazowy odbiór odpadów będzie ustalany telefonicznie nr tel. 12 37-21-791 , faksem nr. Fax. 12 27-12-993 lub pocztą elektroniczną e- mail. ugim@dobczyce.pl lub rmaniecki@dobczyce.pl z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający przewiduje odbiór około 1140 ton (osadu, skratki, piaskowników). Płatność będzie oddzielnie za 1 tonę (osadu, skratki, piaskowników). 9. Wykonawca musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne pozwolenia formalnoprawne (decyzje) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania (odzysk i / lub unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot specyfikacji oraz wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii tych decyzji. 10. Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) i Ustawą Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r. (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1396) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. 11. Środki transportu Wykonawcy powinny być: a) przystosowane do przewozu odpadów będących przedmiotem zamówienia; b) oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w § 9 Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odpadów z dnia 07.10.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742). 12. Przy transporcie i wyładunku Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości. W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia nawierzchni dróg Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zabrudzenia lub naprawy nawierzchni. 13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zalegalizowanej wagi samochodowej. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli ilości odpadów podawanych przyz Wykonawcę. 15. Wykonawca oświadcza , że posiada stosowne limity odbioru odpadów niezbędne do realizacji zamówienia. 16. Zamawiający zobowiązany będzie do przekazania Wykonawcy karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującym przepisami. 17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca składowania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -odpowiednie ważne pozwolenie formalnoprawne (decyzję) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie niezbędnym do realizacji umowy tj. zbierania, transportu, przetwarzania (odzysku i/lub unieszkodliwiania) odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późniejszymi zmianami), -wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach