Przetargi.pl
ODBIÓR, TRANSPORT, UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - SPRAWA NR 97/2019

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR, TRANSPORT, UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - SPRAWA NR 97/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru transportu, utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych i odpadów niebezpiecznych na rzecz 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, , według zadań następująco:  Zadanie nr 1:. Odbiór transport i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08.  Zadanie nr 2:. Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*. 2. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 t.j.) wytwarzanych w następujących stołówkach żołnierskich:  Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) – ul. Bema, Grudziądz,  Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) - ul. Jagiełły, Grudziądz,  Jednostka Wojskowa 1109 – ul. Hallera, Grudziądz,  Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) – m. Grupa k/Grudziądza, przy ul. Dworcowej,  Jednostka Wojskowa 3537 – ul. Czwartaków 1, Brodnicy,  Jednostka Wojskowa 3136 – Al. 3 Maja 4, Chełmno. 2) Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych przez stołówki żołnierskie to ok. 75 180 kg/rok tj.:  stołówka przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grudziądzu, ul. Bema, ok. 15 600 kg/rok (tj. ok. 1 300 kg miesięcznie),  stołówka przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grudziądzu, ul. Jagiełły, ok. 26 400 kg/rok (tj. 2 200 kg miesięcznie),  stołówka przy Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) w Grupie k. Grudziądza, przy ul. Dworcowej, ok. 19 800 kg/rok (tj. ok. 1 650 kg miesięcznie),  stołówka przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1, ok. 3000 kg/rok (tj. ok. 250 kg miesięcznie),  stołówka przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądzu, przy ul. Hallera, ok. 1 980 kg/rok (tj. ok. 165 kg miesięcznie),  stołówka przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy ul. Al. 3- go Maja, ok. 8 400 kg/rok (tj. ok. 700 kg miesięcznie). Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości podane powyżej są ilościami prognozowanymi. Rzeczywista ilość odpadów gromadzonych do odbioru wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku odbioru odpadów z Jednostki Wojskowej 3136 w Chełmnie na czas trwania ćwiczeń poligonowych na Poligonie Kępa Panieńska, Wykonawca zabezpieczy jednocześnie odbiór odpadów z poligonu i z jednostki. Przewidywana ilość wywozów podczas ćwiczeń to 12 razy w ciągu roku 2020 r. i 12 razy w 2021 r. oraz do 500 kg odpadów w roku 2020 i do 500 kg odpadów w roku 2021 – rzeczywista ilość odpadów będzie uzależniona od faktycznej liczby szkolonych żołnierzy. Podczas ćwiczeń poligonowych Wykonawca zabezpieczy pojemniki do gromadzenia odpadów w miejscu ich wytwarzania. Ilość pojemników zostanie każdorazowo ustalona z Zamawiającym. 3) Wykonawca odbierać będzie odpady ze stołówek zgodnie z poniższym harmonogramem: Rok 2019 – Grudzień • Stołówka: przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1 - 1 raz w tygodniu (piątek) przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy Al. 3 – go Maja - 1 raz w tygodniu (piątek) • Stołówki: Przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu ul. Bema, ul. Jagiełły oraz w Grupie koło Grudziądza przy ul. Dworcowej - 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) • Stołówka: Przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądzu, przy ul. Hallera - 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) Rok 2020 • Stołówka: przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1 - 1 raz w tygodniu (piątek) przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy Al. 3 – go Maja - 1 raz w tygodniu (piątek) • Stołówki: Przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu ul. Bema, ul. Jagiełły oraz w Grupie koło Grudziądza przy ul. Dworcowej - 2 razy w tygodniu ( wtorek i piątek) • Stołówka: Przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądzu, przy ul. Hallera - 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) Rok 2021 – do 30 Listopada • Stołówka: przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1 - 1 raz w tygodniu (piątek) przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy Al. 3 – go Maja - 1 raz w tygodniu (piątek) • Stołówki: Przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu ul. Bema, ul. Jagiełły oraz w Grupie koło Grudziądza przy ul. Dworcowej - 2 razy w tygodniu ( wtorek i piątek) • Stołówka: Przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądzu, przy ul. Hallera - 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) Wywóz odbywać się będzie w godzinach: 7:30 – 15:00 (od poniedziałku do czwartku) 7:30-12:00 (w piątki) W przypadku, gdy dzień odbioru (wtorek lub piątek) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów nie odbywa się. 4) Wykonawca obowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznego zestawienia ilościowego (w kilogramach) i jakościowego (wg kodu) utylizowanych odpadów, w postaci Karty Przekazania Odpadu (osobno na gminę Grudziądz, Dragacz, Chełmno i Brodnica), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 819 t.j.) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, a także Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 t.j.). 5) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć stołówki w pojemniki na odpady przez cały okres trwania umowy w ilości:  Stołówka przy Jednostce Wojskowej 3537 w Brodnicy, przy ul. Czwartaków 1 3 pojemniki 60 litrowe,  Stołówka przy Jednostce Wojskowej 3136 w Chełmnie, przy Al. 3 – go Maja 8 pojemników 60 litrowych, 4 pojemniki 120 litrowe  Stołówka przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu ul. Bema, 16 pojemników 60 litrowych, 5 pojemników 240 litrowych  Stołówka przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu ul. Jagiełły 15 pojemników 60 litrowych, 15 pojemników 120 litrowych, 15 pojemników 240 litrowych  Stołówce przy Jednostce Wojskowej 1109 w Grudziądzu, przy ul. Hallera 1 pojemnik 60 litrowy, 2 pojemniki 120 litrowe  Stołówka przy Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu w Grupie koło Grudziądza przy ul. Dworcowej 12 pojemników 60 litrowych, 12 pojemników 120 litrowych, 12 pojemników 240 litrowych Pojemniki powinny być puste, zdezynfekowane oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – Dz. Urz. UE L 300/1 z 14.11.2009 r. 6) Wykonawca winien posiadać: • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 701 t.j.). dla kodu odpadu 20 01 08 (odpady kuchenne podlegające biodegradacji), z datą ważności co najmniej do 30 listopada 2021 r. W przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wykonawca musi posiadać umowę z podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. • Decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na przewóz odpadów kategorii 3 określonymi środkami transportu. • Decyzję Inspekcji Weterynaryjnej nadającej numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 7) Dalsze postępowanie z wywożonymi odpadami winno przebiegać w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 t.j.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.). 3. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych o kodzie odpadu 17 02 04* (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 t.j.), składowanych w Kompleksie wojskowym 1580 w Grupie gmina Dragacz, w ilości 29,430 Mg 2) Wykonawca odbierze odpady z kompleksu wojskowego 1580 w Grupie w godzinach 7:30 – 15:00 (od poniedziałku do czwartku), od 7:30 – 12:00 (w piątki) w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3) Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 701 t.j.) dla odpadów o kodach określonych w specyfikacji (17 02 04*). W przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów Wykonawca musi posiadać umowę z podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy zestawienia ilościowego (w kilogramach) i jakościowego (wg kodu) utylizowanych odpadów, w postaci Karty Przekazania Odpadu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. nr 2019 poz. 819 t.j.) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, a także z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 t.j.). 5) Dalsze postępowanie z wywożonymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U z 2019 r. poz. 701 t.j.). 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące odbiór, transport odpadów były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy osób, którym Wykonawca przypisał czynności, o których mowa powyżej. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej: Wykonawca w terminie dwóch dni po zawarciu umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi według zadań, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli. b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 8 OWU. W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy. 5. W zakresie zadania nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego wywozu odpadu w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć (np. gotowość bojowa i mobilizacyjna, przedsięwzięcia wojskowe) Zgłoszenie, o którym mowa powyżej odbywać się będzie za pośrednictwem faksu lub e-mail ze wskazaniem rodzaju odpadu (medyczne/pokonsumpcyjne), miejsce odbioru odpadu oraz ilości odpadów. Przedmiotowy odbiór w wypadku, gdy nastąpi będzie odbywał się niezależnie od planowanych i zostanie opłacony według cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym. 6. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 800,00 zł w tym: Zadanie nr 1: 3 700,00 zł Zadanie nr 2: 1 100,00 zł 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale IX. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 t.j.). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 54 1010 1078 0105 5913 9120 2000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy i numer zadania, oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie, o którym mowa powyżej w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach