Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 641 378 , fax. 413 641 226
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
  ul. Spacerowa 5
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 641 378, fax. 413 641 226
  REGON: 29011000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy opisanych w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 1923 ze zmianami). Usługa obejmuje: wywóz odpadów komunalnych z terenu ŚCP w Morawicy w tym dostarczenie kontenerów przystosowanych do składowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów tekturowych opakowaniowych - odbiór i transport odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania, przekazanie odpadów do uprawnionego składowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenia (decyzje, zaświadczenia, itp.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru i transportu i zagospodarowania odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach