Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Opatowie

Gmina Opatów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Plac Obrońców Pokoju
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatów
  Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 83040984400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Opatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Opatowie na odcinku długości ok.350 mb. Projektowany zakres robót obejmuje : - prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe ( rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników), - roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zajazdów, - odwodnienie, regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów na posesje oraz wyrównanie pod nawierzchnię jezdni , - ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego, - roboty wykończeniowe, regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych, gazowych oraz studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej - ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Jeżeli zostały użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować je jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie) ,że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do stosowania. 2.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) operatora rozkładarki masy bitumicznej b) operatora walca drogowego 3. Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. 4.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów i dokonywania ich oceny - żądania wyjaśnień i informacji w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów. 6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga dokumentów w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.strona tytułowa – załącznik nr 1 do SIWZ. 2.formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy. 4.Klauzula informacyjna w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach