Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu miasta i gminy Ćmielów dowożonych do placówek szkolnych w okresie IX-XII roku szkolnego 2019/2020

Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-440 Ćmielów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158612079 , fax. 158612079
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie
  Rynek 50
  27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158612079, fax. 158612079
  REGON: 36603581600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: coocmielow.biposwiata.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu miasta i gminy Ćmielów dowożonych do placówek szkolnych w okresie IX-XII roku szkolnego 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej do placówek szkolnych oraz na zajęcia dodatkowe w okresie od 2 września 2019r. – do – 20 grudnia 2019r. roku szkolnego 2019/2020. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), załącznikami do SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi transportu osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 z późn. zm.)Wykonawca będzie świadczył usługi o standardzie, bezpieczeństwie i środkami transportowymi zapewniającymi bezpieczeństwo przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziewięć następujących części i obejmuje:a) Część nr 1 – Trasa nr 1 Przeuszyn – Brzóstowa zgodnie z tabelą nr 1 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)b)Część nr 2 - Trasa nr 2 Trębanów - Ćmielów zgodnie z tabelą nr 2 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)c)Część nr 3 - Trasa nr 3 Drygulec – Wólka Wojnowska - Ćmielów zgodnie z tabelą nr 3 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)d) Część nr 4 - Trasa nr 4 Grójec – Brzóstowa zgodnie z tabelą nr 4 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)e)Część nr 5 - Trasa nr 5 Ruda Kościelna –Wiktoryn- Brzóstowa zgodnie z tabelą nr 5 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)f)Część nr 6 - Trasa nr 6 Piaski Brzóstowskie – Brzóstowa zgodnie z tabelą nr 6 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)g)Część nr 7 - Trasa dodatkowa Brzóstowa – Ożarów - Brzóstowa zgodnie z tabelą nr 7 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)h) Część nr 8 – Trasa Wojnowice Małachów– Przedszkole „Promyk” ul. Słowackiego 19, Ostrowiec Św. zgodnie z tabelą nr 8 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)Określenie rodzaju usług według wspólnego słownika zamówień CPV: 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego,60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może złożyć ofertę Wykonawca ani maksymalną liczbę części, na które zamówienia może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.2. Warunki dowożenia uczniów:2.1 Uczniowie dowożeni będą w okresie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. 2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany częstotliwości dowozu uczniów do szkół oraz zmianę ilości uczniów korzystających z tych przejazdów. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca podaje cenę jednostkową za 1 bilet miesięczny dla ucznia lub 1km za przewóz uczniów na określonej trasie (części zamówienia)2.3 Obowiązki Wykonawcy.2.3.1 Usługi objęte zamówieniem muszą być świadczone środkami transportu spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym T.j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 2.3.2 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2.3.3 Zabezpieczenie w przypadku awarii autobusu i zapewnienie pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne.2.3.4 Przedłożenie szczegółowego rozkładu jazdy autobusów dowożących uczniów na poszczególnych trasach.2.3.6 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. W przypadku nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, tj. opóźnienia, braku ogrzewania autobusu, narażenia bezpieczeństwa uczniów, itp. – potwierdzone przez placówkę szkolną, Zamawiający ma prawo odstąpić od kontynuacji umowy.3. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.4. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia: SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, wzór umowy należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży aktualną licencję, koncesję lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2200 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach