Przetargi.pl
Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2019/2020.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-140 Łączna, Kamionki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (41)2548221 , fax. (41)2548221
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej
  Kamionki 63
  26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie
  tel. (41)2548221, fax. (41)2548221
  REGON: 36809503000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zs-placzna.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada; - certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - autobusem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach