Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8564026, 8564069 , fax. (046) 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  ul. Warszawska 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88
  REGON: 75014825900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach