Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szemud w latach 2020 – 2022’’ Część 1 - Usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud Sektor I

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2022-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szemud w latach 2020 – 2022’’ Część 1 - Usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud Sektor I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów komunalnych: 1) niesegregowanych (zmieszanych); 2) papieru; 3) szkła; 4) tworzyw sztucznych (plastiku) i metali oraz opakowań wielomateriałowych; 5) ulegających biodegradacji odpadów BIO; 6) wielkogabarytowych; 7) poremontowych – budowlanych i rozbiórkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 4 do Zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach