Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 837 018 , fax. 586 837 252
 • Data zamieszczenia: 2022-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Zdrowia
  ul. Pasteura 1
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 586 837 018, fax. 586 837 252
  REGON: 19142511600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goztrabkiwielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego bez opieki medycznej ambulansem typu „A2”(ambulans ogólno-lekarski) – szt. 2 w obrębie granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie, a także poza obrębem granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi transportu sanitarnego za pomocą wykwalifikowanego kierowcy i z wykorzystaniem środków transportowych spełniających wszelkie wymagania określone dla transportu sanitarnego w przepisach szczegółowych. Usługi transportu sanitarnego odbywać się będą 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 4. Szacowana liczba kilometrów w trakcie trwania umowy – 168 000, Szacowana liczba godzin w trakcie trwania umowy – 16 320.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach