Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2020 r.

Gmina Szerzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 38-246 Szerzyny, Szerzyny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 651-73-00 , fax. 14 651-79-01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szerzyny
  Szerzyny 521
  38-246 Szerzyny, woj. małopolskie
  tel. 14 651-73-00, fax. 14 651-79-01
  REGON: 85166121100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szerzyny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zapisami Uchwały Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz przepisami Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Szerzyny, który został zmieniony uchwałą Rady Gminy Szerzyny NR XLVI / 356 / 2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny. Powierzchnia Gminy Szerzyny wynosi 82 km2. Liczba ludności zameldowanych na dzień 1 czerwca 2019 r. wynosiła 7967 osób. Dotychczas odbiorem odpadów komunalnych objętych jest ok. 2000 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie 5 sołectw gminy Szerzyny: Szerzyny, Ołpiny, Czermna, Żurowa, Swoszowa. Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szerzyny to w szczególności: 1. Szkoły - 5 szkół w tym 3 zespoły placówek oświatowych 2. Przedszkola - 3 3. Ośrodki zdrowia – 3 4. Parafie rzymskokatolickie - 5 5. Cmentarze parafialne – 6 6. Remizy OSP – 6 7. Działalność gospodarcza, firmy (sklepy, tartaki, firmy produkcyjne, hurtownie, lokale gastronomiczne, stacje paliw, apteki, itp.) - ok. 80. Wykonawca uzyska stały ograniczony dostęp do aktualnej listy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, w celu umożliwienia obsługiwania tych nieruchomości. Uwaga: Podana ilość nieruchomości jest liczbą orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie. Ilość odpadów wywiezionych w 2018 r. to 690,82 Mg niesegregowanych i ok. 441 Mg odpadów segregowanych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Przedmiotem zamówienia nie jest odbiór odpadów ciekłych, odpadów nieznanego pochodzenia, odpadów o składzie niezgodnym z wymaganiami przy obrocie odpadami. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Szerzyny oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Uwaga: Ilość wytworzonych i odebranych odpadów z terenu gminy Szerzyny nie jest zależna od Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne. Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za odbieranie wytworzonych odpadów w innych wielkościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach