Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki

Gmina Koniusza ogłasza przetarg

 • Adres: 32-104 Koniusza, Koniusza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 869 039 , fax. 123 869 015
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniusza
  Koniusza 55
  32-104 Koniusza, woj. małopolskie
  tel. 123 869 039, fax. 123 869 015
  REGON: 35155505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki. 2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Łyszkowice i Biórków Wielki, które położone są w południowej części kraju, na terenie województwa małopolskiego, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza. 3. Parametry techniczne remontowanej drogi: - Łączna długość odcinka – 1300,00 m. - Klasa drogi – D (dojazdowa). - Kategoria ruchu – KR1. - Prędkość projektowa vp - 30 km/h. - Szerokość jezdni – 3,00. - Pochylenia skarp wykopów oraz nasypów 1:1. - Bitumiczna nawierzchnia zjazdu o szer. 3,0m. - Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – jednostronne 2%. - Pochylenie poprzeczne jezdni na łukach poziomych - zgodnie z obowiązującymi przepisami (2,0-7,0%). - Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadek poprzeczny jednostronny 2%. 4. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie dróg i urządzenia BRD. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie załączonej do niniejszego przetargu dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. Marka Sabat pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki” i przedmiaru robót. Dokumentacja zawiera Projekt Budowlany, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Projekt Organizacji Ruchu. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określony jest w ww. dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót (załączniki nr 6 i nr 7 do SIWZ). 7. Realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2019 poz. 1040) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) – na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. 7.1 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w załącznikach nr 5, nr 6 i nr 7 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. c) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 7.2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i wykonujących obsługę geodezyjną. 7.3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych na podstawie umowy o pracę (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 PLN). Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie do dnia 2019-09-02 do godz. 10:00. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w odrębnej kopercie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat - pokój nr 11) do dnia 2019-09-02 do godz. 10:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 16 SIWZ , 3) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach