Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Słowacka

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-745 Spytkowice, Spytkowice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 688 370 , fax. 182 688 961
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
  Spytkowice 26
  34-745 Spytkowice, woj. małopolskie
  tel. 182 688 370, fax. 182 688 961
  REGON: 49079651600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spytkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Słowacka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej „Słowacka” polegać będzie na: - usunięcia ziemi urodzajnej, profilowaniu podłoża, mechanicznym wykonaniu koryta- 1520 m2; - warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny szer. 4m – 1520 m2; - wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych – 1520 m2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót załączonym do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach