Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie w 2019 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.

Gmina Zabór ogłasza przetarg

 • Adres: 66-003 Zabór, ul. Lipowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 321 83 00 , fax. 68 321 83 01
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zabór
  ul. Lipowa 15
  66-003 Zabór, woj. lubuskie
  tel. 68 321 83 00, fax. 68 321 83 01
  REGON: 9707700764
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazabor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie w 2019 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia pt.: „Odbiór i zagospodarowanie w 2019 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór” jest usługa obejmująca: a) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w oznaczone pojemnik/pojemniki na odpady zmieszane (np. napis na pojemniku „odpady zmieszane”) lub na odpady będące pozostałością po sortowaniu (np. napis na pojemniku „pozostałość po sortowaniu”), b) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemnik/pojemniki oznaczone kolorem i opisem (brązowy – odpady biodegradowalne) do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, c) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki/worki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów oznaczone kolorem i opisem: (niebieski – papier, zielony – szkło, żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), d) odbiór z posesji (wydzielonego miejsca przed lub przy ogrodzeniu, pergoli śmietnikowej itp.) od właścicieli nieruchomości całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości obejmujących zarówno zmieszane odpady komunalne oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny umieszczonych w pojemnikach i/lub workach. e) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon 2 razy do roku - w miesiącach kwiecień i październik 2019 roku, f) odbiór od właścicieli nieruchomości, w okresie od stycznia do kwietnia i od października do grudnia, 1 raz w miesiącu popiołu, g) zagospodarowanie odebranych odpadów w instalacji przewidzianej do obsługi Gminy Zabór zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego. h) bieżące prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabór, zgodnie z przepisami art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), b) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r.,poz.1466), c) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta według wzoru - ( załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Zakres zadań jakie zamierza powierzyć podwykonawcom wg załącznika nr 6. 3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach