Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do laboratorium fizyczno-chemicznego wraz ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa danych.

Akademia im.Jakuba z Paradyża ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957279515 , fax. +48957216017
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia im.Jakuba z Paradyża
  ul. Teatralna 25
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957279515, fax. +48957216017
  REGON: 365193022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ajp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do laboratorium fizyczno-chemicznego wraz ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa danych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratorium fizyczno-chemicznego wraz ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa danych. Zadanie nr 1 - Dostawa spektrometru z wyposażeniem Zadanie nr 2 - Dostawa spektrofotometrów oraz mętnościomierza Zadanie nr 3 - Dostawa suszarki laboratoryjnej Zadanie nr 4 - Dostawa destylatora elektrycznego Zadanie nr 5 - Dostawa wagi laboratoryjnej Zadanie nr 6 - Dostawa wirówki laboratoryjnej Zadanie nr 7 - Dostawa mieszadła magnetycznego Zadanie nr 8 - Dostawa suszarki laboratoryjnej Zadanie nr 9- Dostawa pieca do topienia metali i stopów Zadanie nr 10 - Dostawa miernika hałasu i drgań Zadanie nr 11 - Dostawa sprzętu informatycznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 8a – 8k do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach