Przetargi.pl
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł”

Gmina Szczaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66225 Szczaniec, Szczaniec
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 410 379 , fax. 683 410 379
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczaniec
  Szczaniec 73
  66225 Szczaniec, woj. lubuskie
  tel. 683 410 379, fax. 683 410 379
  REGON: 97077051100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.szczaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony zł ) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki terytorialnego, w związku z realizacją zadań majątkowych, 2) Kredyt udzielony i spłacony będzie w złotych polskich, w ratach wg załącznika nr 5 przy zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M + zaproponowana w ofercie marża 3) Wcześniejsza spłata kredytu nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy 4) Kredyt będzie zaciągnięty wg potrzeb Kredytobiorcy. 5) Nomenklatura Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66113000 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony została w rozdziale III SIWZ „opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3) Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy pzp. 4) Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy pzp. 6) Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: : nr konta - 82 8367 0000 0062 3283 2006 0112 prowadzone prze Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz dopiskiem „Wadium na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł” Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu stanowiącego akceptowalną formę wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego -Urząd Gminy Szczaniec –Biuro Podawcze przed terminem przewidzianym do składania ofert. 8) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 9) Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach