Przetargi.pl
Wykonanie okresowej, pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego wojskowych obiektów budowlanych

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie okresowej, pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego wojskowych obiektów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej, pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem dokumentacji z tej kontroli. Kontrolą zostaną objęte obiekty budowlane zarządzane przez Zamawiającego w kompleksach administrowanych przez 44 WOG Krosno Odrzańskie i 45 WOG Wędrzyn. Liczbę obiektów budowlanych w podziale na ich rodzaje zawarto w formularzach cenowych pogrupowanych w 6 zamówieniach częściowych: -część nr 1, 2, 3 – obiekty budowlane administrowane przez 44 WOG, z wyjątkiem obiektów szkoleniowych, których przedstawicielami są SOI Czerwieńsk, SOI Sulechów, SOI Krosno Odrzańskie, -część nr 4, 5, 6 - obiekty budowlane administrowane przez 45 WOG, z wyjątkiem obiektów szkoleniowych, których przedstawicielami są SOI Międzyrzecz, SOI Skwierzyna, SOI Wędrzyn. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (oddzielne pliki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach