Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów

Gmina Żarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, Opoczyńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48(44)7577055 , fax. +48(44)7577057
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnów
  Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. +48(44)7577055, fax. +48(44)7577057
  REGON: 59064784200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów”. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów. 2. Przedmiot umowy podzielony jest na dwie niezależne od siebie części: 1) Część I zamówienia – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów”; 2) Część II zamówienia – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Żarnów oraz jednostek organizacyjnych”. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ: a) Opis części I zamówienia – zał. nr 12 do SIWZ; b) Opis części II zamówienia – zał. nr 13 do SIWZ; Opisy, o których mowa w pkt 4 zawierają m. in. informacje wymagane zapisami art. 6d ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1669 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach