Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 38540 Zagórz, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 4561500 , fax. 0-134651505
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o.
  ul. Bieszczadzka 5
  38540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 4561500, fax. 0-134651505
  REGON: 37026971200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej. 1. Osad stanowi odpad o kodzie 190805 o średnich parametrach określonych w załączniku nr 8 (sprawozdanie 1708/06/2016/F/1). a) Przewidywana ilość osadu w okresie obowiązywania umowy -1300 Mg b) Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia trzech pojemników/ kontenerów ( dwa kontenery do dyspozycji Zamawiającego w miejscu załadunku osadu na oczyszczalni ścieków Zagórz ul. Mostowa i jeden na wymianę przy każdorazowym odbiorze 1 szt. załadowanego kontenera) szczelnych z plandekami, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi o możliwości załadowania osadu ściekowego o objętości do 20m3 każdy, przystosowanych do transportu komunalnych osadów ściekowych. 2. Odbiór załadowanych kontenerów następować będzie sukcesywnie 1 raz w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach częstotliwość odbioru może ulec zmianie raz w tygodniu o czym Wykonawca zostanie poinformowany ) razy w tygodniu ( odbiór od poniedziałku do piątku) w przypadku kontenerów o pojemności 20 m3. Zamawiający przewiduje następujące formy kontaktu: faks lub e-mail 3. Zamawiający informuje, że kontener jest ładowany bezpośrednio z podajnika i przechowywany na zewnątrz hali, w zimie osad może zamarzać i powodować problemy z rozładunkiem. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia pojazdu w celu zweryfikowania wagi załadowanego pojemnika/kontenera. 5. Wykonawca powinien posiadać na terenie odzysku legalizowaną wagę samochodową i dołączyć do umowy dowód legalizacji wagi. 6. Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje/ zezwolenia: a) na odzysk w procesie R-3 lub unieszkodliwienie komunalnych osadów ściekowych ( zgodnie z zał. nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) 7. Osady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. uwzględniając hierarchie postępowania z odpadami. Zamawiający dopuszcza możliwość odzysku osadów poza terenem województwa Podkarpackiego zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U .z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), ale nie dopuszcza ich stosowania i przewożenia w celach o których mowa w ust. 3 art. 20 w/w ustawy. 8. Transport Wykonawcy musi być przystosowany do przewozu osadów ściekowych tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenia tras przejazdu, oraz być: a) dopuszczony do poruszania się po drogach, b) szczelny ( nie powodować wycieków), c) stabilny ( uniemożliwiający osuwanie się osadów oraz ewentualne ich pylenie), d) mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 9. Osady powinny być zagospodarowane na terenie województwa podkarpackiego z zachowaniem wymogów określonych przepisami: a) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013r. poz. 21) b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013 poz. 1232) 10. Z chwilą odebrania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Zagórzu Wykonawca staje się posiadaczem odpadu (komunalnego osadu ściekowego). 11. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia odzysku przez Wykonawcę. 12. Nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania przedmiotowych osadów 13. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek form odzysku osadów, które wymagały by zastosowania art. 96 ustawy o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513900-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach