Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2021 roku

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 14 6210562 , fax. +48 14 6210564
 • Data zamieszczenia: 2020-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
  ul. Jana III Sobieskiego 69C
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. +48 14 6210562, fax. +48 14 6210564
  REGON: 85274782500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dorzeczebialej.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie (transport i zastosowanie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Tuchów przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, oraz oczyszczalni ścieków położonej w Ciężkowicach przy ul. Równej 4 w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych. Zamawiający zapewnia załadunek osadów przy użyciu koparko-ładowarki JCB 3 CX. Wysokości burt skrzyni ładunkowej nie powinna być wyższa niż możliwości realizacji bezpiecznego załadunku przy użyciu koparko-ładowarki będącej w posiadaniu Zamawiającego. 2. Przewidywana, szacunkowa ilość osadów będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi do 1800 Mg rocznie. Ilość osadów przeznaczonych do wywozu i zagospodarowania w skali miesiąca to średnio 170 Mg (ilość ta jest uzależniona od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalniach). Uwaga! Szacunkowa ilość osadu przeznaczonego do wywozu i zagospodarowania jest ustalona na podstawie ilości wywiezionego osadu w ostatnich 12-stu miesiącach (od listopada 2019 roku do października 2020 roku). Ilość ta ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do wytworzenia i przekazania wyżej podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie odebrania przewidywanej ilości osadu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie odebraną i zagospodarowaną ilość komunalnych osadów ściekowych. 3. Stosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797, 875, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o odpadach” oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4. Wykonawca oznaczy w każdej karcie przekazania odpadów rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad oraz kod odpadu. 5. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, dopuszczeń związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy, a w szczególności uzyskanie: ‐ Pozwolenia na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów, ‐ Pozwolenie na prowadzenie działalności zbierania odpadów. ‐ Zezwolenia na zagospodarowanie osadów ściekowych. Uwaga. Kopie posiadanych dokumentów wraz z opisem sposobu (procesu) zagospodarowania należy załączyć do składanej oferty. 6. Zamawiający dopuszcza, że partie osadów ściekowych przeznaczonych do stosowania mogą być tymczasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków w m. Tuchów. Załadunek i transport osadów z miejsca tymczasowego magazynowania do miejsca ich stosowania oraz zastosowanie osadów będzie odbywać się transportem i na koszt Wykonawcy. 7. Istnieje możliwość odbioru osadów kontenerami podstawionymi bezpośrednio pod zrzutem osadu z prasy hydraulicznej. W miejscu zrzutu możliwe jest podstawienie kontenera o pojemności do 15m3, który po wypełnieniu mógłby zostać odebrany pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym. Z dotychczasowej praktyki wynika, że masa osadu na tego typu kontenerze może osiągnąć 10Mg. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę posiadanych kontenerów w ilości 3 szt. na zasadach ustalonych odrębnie. 8. Wywóz osadów odbywać się będzie co najmniej raz w tygodniu (z częstotliwością uzgodnioną w drodze porozumienia stron). Obowiązek odebrania osadów od Zamawiającego aktualizuje się za każdym razem, z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w formie telefonicznej lub pisemnej). Odbiór osadów powstałych na oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach będzie się odbywał z Tuchowa (33-170) pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 69C. Odbiór osadów następuje w terminie określonym w Rozdziale 7 SIWZ. 9. Odbiór osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Bazą Danych Odpadowych), każdorazowo przy transporcie jednego ładunku dla każdej z oczyszczalni z której będą pochodzić przejęte odpady, zgodnie z deklaracją złożoną przez Zamawiającego, w oparciu o dokumenty potwierdzające masę odebranych osadów. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzania na tę okoliczność dokumentu ważenia. 10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg (znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych), w trakcie realizacji zadania i każdorazowo po jej zakończeniu. 11. Po odebraniu przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego pełna odpowiedzialność za nie, przechodzi na Wykonawcę. 12. W przypadku odbioru osadów z przeznaczeniem do rolniczych form wykorzystania koszt badania gruntu, oraz ustalenie dawki osadu o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 797, 875, z późn. zm.) ponosi w imieniu Zamawiającego Wykonawca. Jest to cześć świadczenia Wykonawcy przez, co należy rozumieć, iż zobowiązany jest on do wykonania powyższych czynności przed zastosowaniem osadów dla celów określonych ustawą w art. 96 ust. 1 do 3 ustawy o odpadach. 13. Wykonawca przed zastosowaniem jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu badań gleby, dawki osadu oraz planu nawożenia o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797, 875, z późn. zm.) w przypadku rolniczego wykorzystania osadów. 14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym może zapoznać się z jakością posiadanych do zagospodarowania osadów ściekowych na eksploatowanych przez zamawiającego oczyszczalniach ścieków (Tuchów i Ciężkowice). 15. Zamawiający na w wniosek Wykonawcy udostępni do wglądu posiadane analizy laboratoryjne osadów ściekowych. 16. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. a. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 7). UWAGA. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia (zał. nr 7) wykonawca nie składa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Więcej informacji dot. wniesienia wadium znajduje się w rozdziale 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali zezwolenia lub wpisy do rejestrów związane z prowadzeniem działalności, objętej niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub oświadczenie Wykonawcy o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwoleń lub wpisów, ze wskazaniem podstawy prawnej;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy oświadczenie o planowanym sposobie i miejscu wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, wg. załącznika nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach