Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u w terminie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Gmina Parczew ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551237, 3551236
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parczew
  ul. Warszawska 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551237, 3551236
  REGON: 52414000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umparczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u w terminie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u w terminie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada 1) wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Parczewa; 2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ; 3) zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013. Poz. 122).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem określone w pkt. 4.2.1 SIWZ. 1) wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Parczewa; 2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ; 3) zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013. Poz. 122).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach