Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Turobin wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Turobin ogłasza przetarg

 • Adres: 23-465 Turobin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 833 343 , fax. 846 833 335
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turobin
  ul. Rynek 4
  23-465 Turobin, woj. lubelskie
  tel. 846 833 343, fax. 846 833 335
  REGON: 95036918400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Turobin wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Turobinie, Przedszkola Samorządowego w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie oraz Szkoły Podstawowej w Gródkach w roku szkolnym 2019/2020, w ilości około 194 uczniów. 2. Trasy dowozu i odwozu uczniów: a/ Szkoła Podstawowa w Turobinie, Przedszkole Samorządowe w Turobinie : 1. Żurawie (5 km, 9 uczniów) – Rokitów (4 km, 14 uczniów) – Załawcze (3 km, 2 uczniów) – Turobin (szkoła)-Liczba uczniów - 25; 2. Guzówka Kol.( 9 km, 20 uczniów) – Elizówka ( 4 km, 5 uczniów)- Turobin (szkoła)- Liczba uczniów – 25; 3. Żabno Kol. (8 km, 9 uczniów) – Żabno ( 4,3 km, 17 uczniów) – Turobin (szkoła)-Liczba uczniów – 26; 4. Tarnawa Duża ( 8,6 km, 31 uczniów ) – Turobin (szkoła)-Liczba uczniów – 31; 5. Huta Turobińska ( 11 km, 2 uczniów) – Tarnawa Mała (4,3 km – 13 uczniów) – Olszanka (3 km – 0 uczniów) - Turobin (szkoła)-Liczba uczniów – 15; b) Szkoła Podstawowa w Czernięcinie: Czernięcin Główny (Kolonia) - (3 km,1 uczeń ) – Wólka Czernięcińska (4 km, 4 uczniów) - Gaj Czernięciński ( 3 km, 4 uczniów ) – Gruszka Zaporska (5 km, 2 uczniów ) - Nowa Wieś (4 km, 16 uczniów) – Zabłocie (5 km, 6 uczniów) - Czernięcin Pod. Kol. (5 km, 11 uczniów) - Czernięcin Poduchowny (4 km, 3 uczniów) - Czernięcin (szkoła)-Liczba uczniów –47; c) Szkoła Podstawowa w Gródkach: Tokary (5,6 km, 12 uczniów) – Huta Turobińska (3 km, 13 uczniów ) – Gródki (szkoła)-Liczba uczniów – 25; 3. Pod pojęciem dowożenia rozumie się: dowożenie uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwożenie uczniów wraz z opieką do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania.4. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowozu/odwozu do placówek oświatowych. 5. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. 6. Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu i odwozu oraz sprzedaży im biletów. 7. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. Zamawiający wymaga by opiekunami były osoby pełnoletnie. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozu opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. 8. Jeżeli na dziecko które nie ukończyło 7 lat na przystanku nie będzie oczekiwać osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu ( rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo), obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie telefonicznie z pracownikiem szkoły dalszego postępowania. 9. Dowóz ma być zorganizowany w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w szkołach o porze wskazanej w pkt 4.10. niniejszego dokumentu, przy czym czas oczekiwania na zajęcia uczniów po przyjeździe do szkoły nie może wynosić więcej niż 45 minut. 10. Częstotliwość dowozu i odwozu uczniów do poszczególnych placówek oświatowych: a) Szkoła Podstawowa w Turobinie oraz Przedszkole Samorządowe w Turobinie: rozpoczęcie zajęć – 8.00- zakończenie zajęć – 13.30, 14.25, 15.20 (trzy dni w tygodniu ustalone z dyrektorem placówki); b)Szkoła Podstawowa w Czernięcinie: rozpoczęcie zajęć – 8.30- zakończenie zajęć – 13.45, 14.35; c) Szkoła Podstawowa w Gródkach: rozpoczęcie zajęć – 8.00- zakończenie zajęć – 12.30, 14.10. W dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych lub innych uroczystości szkolnych, w dniach odpracowywania przez szkoły zajęć lub w których odbywają się egzaminy, przewóz odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym. 11. Wykonawca musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów na wszystkich trasach przewozu. Opiekun dowozu otrzymuje na początku roku szkolnego listę uczniów korzystających z dowozu wraz z wskazanymi miejscami wsiadania i wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie by uczniowie wsiadali i wysiadali jedynie we wskazanych miejscach. 12. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia tej awarii. 13. Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 14. Wykonawca do dowozu i odwozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych i odwożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. 15. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. 16. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: a)pełnienie funkcji kierowcy autobusu, b)pełnienie funkcji opiekuna, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 17. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 18. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.15. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 19. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16 czynności. 20. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp (tj. wymagań, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem – w szczególności bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych). 21. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy): a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach