Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Gmina Topólka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-875 Topólka, Topólka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 286-90-11 , fax. 542 869 035
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Topólka
  Topólka 22
  87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 286-90-11, fax. 542 869 035
  REGON: 91086668900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.topolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólna charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 08.11.2019. do godziny 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) b) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2019, poz. 701 ze zm)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2. Dowód wniesienia wadium 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach