Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek

Gmina Bisztynek ogłasza przetarg

 • Adres: 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 64 00 , fax. 897 188 603
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bisztynek
  ul. Kościuszki 2
  11-230 Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 64 00, fax. 897 188 603
  REGON: 51074359700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bisztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem 2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny: a) papier, tektura , opakowania z papieru i tektury, b) szkło, opakowania szklane, c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, d) odpady ulegające biodegradacji i zielone, e) meble i inne odpady wielkogabarytowe f) zużyte opony g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny h) przeterminowane leki i chemikalia, i) zużyte baterie i akumulatory j) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty. - Wykonawca przyjmuje, że opakowania gromadzone są w sposób selektywny jeżeli zawierają oryginalne etykiety, naklejki oraz zakrętki, przykrywki, itp. mimo iż wykonane są z innego materiału niż opakowanie. 3) Dostarczenie w terminie do 01 lipca 2019 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach: a) niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, b) zielony lub biały - szkło, opakowania szklane, c) żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, d) brązowy - odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę zawartości oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy. Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi nieruchomości worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom. 4) zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych………………………………………………………., właściwej dla określonego regionu gospodarowania odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr XXIII/523/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 ze zmianami, Uchwałą Nr IV66/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 oraz zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr XXIII/524/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 ze zmianami. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, będą do niej przekazywane. 5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich bezpośrednio do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w Dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do prowadzonego przez Burmistrza Bisztynka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.); - aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach