Przetargi.pl
Budowa punktu czerpania wody dla zabezpieczenia pożarowego Kortowa I-sieć wodociągowa Kortowo I-S001274- budowa nowego odcinka sieci od ul . Oczapowskiego 11 do ul. Kanafojskiego 14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu czerpania wody dla zabezpieczenia pożarowego Kortowa I-sieć wodociągowa Kortowo I-S001274- budowa nowego odcinka sieci od ul . Oczapowskiego 11 do ul. Kanafojskiego 14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu czerpania wody dla zabezpieczenia pożarowego Kortowa I-sieć wodociągowa Kortowo I-S001274- budowa nowego odcinka sieci od ul . Oczapowskiego 11 do ul. Kanafojskiego 14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wszelkie materiały niezbędne dla projektowania Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do przedstawiciela Zamawiającego, Pana Jana Wróblewskiego, tel. 605 627 973.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 2.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 2.3. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich (lub inne odpowiednie dokumenty) do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wraz z informacją o tych podmiotach zawartą w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI ust. 6 SIWZ, jeżeli dotyczy. 2.4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem; 2.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS lub CEIDG).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach