Przetargi.pl
Remont drogi wojewódzkiej nr 511 k/msc. Górowo Iławeckie od km 13+700 do km 14+603

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi wojewódzkiej nr 511 k/msc. Górowo Iławeckie od km 13+700 do km 14+603
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Remont drogi wojewódzkiej nr 511 k/msc. Górowo Iławeckie od km 13+700 do km 14+603. 2 Zakres robót obejmuje:  rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej;  rozbiórka nawierzchni zjazdów z bruku kamiennego, płyt betonowych;  wykopy mechaniczne w gruncie kat I-V z transportem urobku na odkład pod konstrukcje zjazdów;  ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm (kruszywo C50/30) na zjazdach;  oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych;  ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 16 W w ilości 100kg/m2 na całej szerokości jezdni;  ułożenie warstwy wiążącej z AC 16 W Kr 3-4 na zjazdach i skrzyżowaniach;  ułożenie warstwy ścieralnej gr 5 cm z AC11S Kr 3-4 na całej szerokości jezdni, zjazdach i skrzyżowaniach;  wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu;  ułożenie przepustów z rur HDPE dn=500, Sn=8Kpa pod zjazdami wskazanymi przez Zamawiajacego;  uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie C50/30;  oczyszczenie rowów drogowych; 3 Podstawowe parametry drogi:  klasa drogi – Z  kategoria ruchu – KR 3  grupa nośności podłoża – G3  szerokość zjazdów i skrzyżowań – S=3,00m-5,00 m  głębokość przemarzania gruntu – hz=1,00 m-1,20 m 4 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącą integralną część SIWZ. 5 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera KOSZTORYS OFERTOWY – stanowiący integralną część SIWZ. 6 W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 7 Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. 8 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 9 Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieść i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Złom metalowy należy oddać do skupu złomu, a środki pieniężne wpłacić do kasy Zamawiającego lub przelać na jego rachunek bankowy. 10 Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia Wykonawca przewiezie na plac składowy wskazany przez Zamawiającego w odległości do 35 km od terenu robót. Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano w ST. 11 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.); z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: a) wypełniony zgodnie z treścią SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) „KOSZTORYS OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) oświadczenia określone w pkt. 8.1 SIWZ – wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ, d) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 6.2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach