Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2021 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4445558 , fax. 0-18 4445558 wew. 9
 • Data zamieszczenia: 2020-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
  Łącko 755
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4445558, fax. 0-18 4445558 wew. 9
  REGON: 49193609500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku i w Jazowsku tj.: 1) Wywóz i zagospodarowanie osadu nadmiernego (ustabilizowany komunalny osad ściekowy - kod odpadu 19 08 05) pochodzącego z bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Łącku i Jazowsku w ilości nieprzekraczającej 1250 ton. 2) Wywóz i zagospodarowanie skratek - kod odpadu 19 08 01 pochodzących z bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Łącku i Jazowsku w ilości nieprzekraczającej 75 ton. 3) Wywóz i zagospodarowanie zawartości z piaskowników- kod odpadu 19 08 02 pochodzących z bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Łącku w ilości nieprzekraczającej 7 ton. 2. Rozliczanie się za odbiór przedmiotu zamówienia będzie następować na podstawie raportów wagowych oraz kart przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. 3. W myśl obowiązujących przepisów, odpowiedzialność za odpady przechodzi z Zamawiającego na Wykonawcę umowy z chwilą ich przekazania. Zamawiający jako wytwórca odpadu przekaże odpady Wykonawcy, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami (art. 27 ust 2 i 3 ustawy o odpadach). Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu z uwagi na fakt, że nie posiada któregokolwiek z wymaganych zezwoleń może on ubiegać się o udzielenie zamówienia występując wspólnie z innym Wykonawcą (tworząc np. konsorcjum), który posiada zezwolenie w tym zakresie. Odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami postępowania z odpadami określonymi w obowiązujących przepisach: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania ustabilizowanych osadów komunalnych bezpośrednio w sposobie wykorzystania określonym w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 797 ze zm.), tj.: Nie przewiduje się sposobów zagospodarowania osadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. ( Dz. U. 2015 r. poz. 257). Zamawiający dopuszcza pozostałe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów przewidziane ustawą o odpadach. Wykonawca określi w ofercie sposób i miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4. Wykonawca zapewni systematyczny, bieżący odbiór osadu nadmiernego skratek i zawartości piaskowników ze względu na brak na oczyszczalniach składowiska pozwalającego na ich magazynowanie. Odbiór przedmiotu zamówienia winien odbywać się także w temperaturach poniżej 0°C. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy dwa kontenery o pojemności 7-8 m³ typ (KP7) 0 i jeden kontener typ KP 21 na oczyszczalnię ścieków w Łącku oraz dwa kontenery typ KP 7 o pojemności od 7-8 m³ na oczyszczalnię ścieków w Jazowsku. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenerów zamiennych w czasie odbioru kontenerów pełnych, tak aby przez cały czas trwania umowy na oczyszczalniach ścieków w Łącku i w Jazowsku znajdowały się po dwa kontenery typ (KP7) i dwa kontenery typu KP 21 na oczyszczalni w Łącku umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Zamawiający oświadcza, że posiada dwa kontenery typu KP 21 na oczyszczalni w Łącku. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nie dysponowania w inne miejsce niż oczyszczalnia w Łącku kontenerów typ KP 21 będących własnością Zamawiającego po odebraniu osadów z oczyszczalni ścieków w Łącku i opróżnieniu ich w miejscu docelowym. Transport odpadów z oczyszczalni w Łącku i w Jazowsku do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia będzie odbywał się pojazdami i na koszt Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy wykorzystywane podczas wywozu odpadów winny być przystosowane do przewozu tego typu ładunków oraz zapewniać utrzymanie nawierzchni dróg pod względem czystości w trakcie realizacji zadania i każdorazowo po jego zakończeniu. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w godzinach pracy oczyszczalni, tj.: - z oczyszczalni w Łącku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00, - z oczyszczalni w Jazowsku w dni robocze od 7:00 do 15:00. Wykonawca będzie miał obowiązek ważenia każdej partii wywożonych odpadów na wadze samochodowej znajdującej się obok oczyszczalni ścieków w Łącku na PSZOK – działka 1912/1. Waga jest własnością Zamawiającego. W sytuacji wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca ważenia w odległości do 3 km od działki wskazanej powyżej. Ważenie pojazdu będzie się odbywać wg zasady: przed odbiorem z pustym kontenerem i po odbiorze z pełnym kontenerem. Wykonawca nie będzie obciążany przez Zamawiającego za usługę ważenia odpadów. Waga posiada legalizację do 50 ton. W oparciu o wartości wskazane przez wagę będą sporządzane przez Zamawiającego dowody wagowe w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na podstawie otrzymanych dowodów wagowych Wykonawca na koniec miesiąca sporządzi raport wagowy, według wzoru stanowiącego - załącznik nr 8 do SIWZ, który będzie podstawą do wystawienia faktury zbiorczej. Wystawioną fakturę wraz z raportem wagowym i dokumentami potwierdzającymi wywóz Wykonawca przekazuje do Zamawiającego do 7 dnia każdego miesiąca. 5. Czas reakcji na zgłoszenie wywozu osadów bądź skratek. Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem że czas reakcji nie może być dłuższy niż 72 godziny. Zgłoszenia wywozu osadów lub skratek dokonywane będą przez Zamawiającego drogą e’mail i telefonicznie. 6. Za niedotrzymanie czasu reakcji, o którym mowa w pkt V, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za zgłoszoną do wywozu ilość osadu bądź skratek, za każdy dzień zwłoki. 7. Zamawiający umożliwi wykonawcy wizję lokalną na terenie oczyszczalni i miejsca ważenia. Do niniejszej SIWZ załączone zostały posiadane przez Zamawiającego badania osadów. Zamawiający będzie wykonywał badania osadów w styczniu i w lipcu danego roku i w okresie realizacji zamówienia przekaże Wykonawcy drogą e-mail aktualne badania osadów w okresie do końca stycznia i do końca lipca. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności związane z w/w usługą tj. kierowców oraz pracownika przyjmującego zgłoszenia i nadzorującego pracę kierowców, sporządzającego rozliczenia i wystawiającego faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: a) zezwolenie na transport odpadów – art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) jeżeli nie został utworzony rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 tej ustawy. b) decyzję pozwalającą na odzysk i unieszkodliwianie odpadów - art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach