Przetargi.pl
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5791920; 5791950 , fax. 91 5791953,5791955
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5791920; 5791950, fax. 91 5791953,5791955
  REGON: 81254669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czg.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie, unieszkodliwianiu ścieków przemysłowych (mieszanina odcieków, ścieków technologicznych kompostowni, ścieków opadowych z dróg technologicznych) ze zbiornika odcieków, z terenu RZGO w Słajsinie. Odcieki zgromadzone w zbiorniku pochodzą z dwóch kwater deponowania odpadów: kwatery nr I w fazie zamknięcia z odpadami komunalnymi oraz kwatery nr II aktualnie eksploatowaną oraz instalacji do biostabilizacji odpadów komunalnych, kompostowni, z dróg technologicznych RZGO w Słajsinie Szacowane ilości ścieków – 10000m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach